Mæla I borettslag fikk tilgjengelighetspris for 2016

Mæla I Borettslag har fått Skien kommunes tilgjengelighetspris for 2016.

I formålsparagrafen i statuttene for tilgjengelighetsprisen står det blant annet at prisen skal virke som en spore for andre til å virke i samme retning. Dette prosjektet har gått foran som et godt eksempel, og de har fått det til ved hjelp av samarbeid med Husbanken og NAV – dette er ikke gjort før. Vi håper virkelig at det kan føre til at andre borettslag kan tenke i samme retning.

Forslag til vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gir tilgjengelighetsprisen 2016 til Mæla I Borettslag for prosjektet med bygging av heiser ved inngangspartiene i blokkene i Gamlegrensa. Begrunnelse for tildeling av prisen:
•    Tiltaket kommer flere brukergrupper til gode.
•    Kvaliteten (gjennomføringen) av tiltaket er god.
•    Kandidaten har vist en positiv holdning / forståelse for å ivareta funksjonshemmedes
Interesser og behov.
•    Tiltaket er et bidrag til å komme nærmere målet om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.
•    Kandidaten har tatt funksjonshemmede på alvor som brukergruppe.
•    Funksjonshemmede har hatt innflytelse på utformingen av tiltaket (brukermedvirkning).
•    Tiltaket har fått en god praktisk løsning som glir naturlig inn i miljøet i henhold til god
byggeskikk.
•    Kandidaten har vist stor kreativitet og nytenkning for å bedre tilgjengeligheten.