Skien Boligbyggelags bo- og nærmiljøfond

Skien Boligbyggelags bo- og nærmiljøfond har som formål å gi tilskudd til prosjekter og tiltak som skal komme alle medlemmer til gode. Årlig utdeling vil utgjøre avkastningen av fondets kapital på fem millioner kroner. Styret vurderer årlig et eventuelt merbidrag utover dette.

Les mer om fondet i statuttene nedenfor. Skien Boligbyggelag vil anmode medlemmene og boligselskapene om å komme med forslag til tiltak.  Benytt gjerne søknadsskjemaet til høyre.


STATUTTER FOR SKIEN BOLIGBYGGELAGS BO – OG NÆRMILJØFOND

1. Bo- og nærmiljøfondet er opprettet med den hensikt at fondet skal komme alle medlemmer til gode. Fondet skal involvere seg i prosjekter som gir en varig verdi for medlemmer, og som gjør Skien Boligbyggelag til en synlig positiv samfunnsaktør.

2. Boligselskaper forvaltet av Skien Boligbyggelag og medlemmer (boende og ikke-boende) kan komme med forslag til tiltak. Det kan være konkrete planlagte tiltak i regi boligselskap eller andre, eller forslag til tiltak som Skien Boligbyggelag kan initiere eller bidra til å realisere. Fondsmidlene kan tildeles utredningsvirksomhet eller som en type stipend som grunnlag for senere realisering av konkrete tiltak. Skien Boligbyggelag kan fremme tiltak for fondet. Skien Boligbyggelag skal ha en aktiv i rolle i gjennomføringen av prosjektet. Det kan settes som forutsetning for tildeling at Skien Boligbyggelag deltar i prosjektledelsen. Prosjektet skal ha en klar tidsramme for ferdigstilling samt en avklart finansieringsplan. Tiltakene kan være fysiske, sosiale eller tekniske.

3. Fondet kunngjøres i lokalavis, nettsider og gjennom andre kanaler det er naturlig å benytte for å skape oppmerksomhet rundt fondet. Fondsmidlene kunngjøres 1.6. med frist for innsending av forslag satt til 1.9.

4. Alle innmeldte forslag til tiltak vil bli vurdert. Skien Boligbyggelags styre foretar den endelige utvelgelsen av hvem som skal få tilsagn om midler og fastlegger krav til prosessen for gjennomføring, herunder Skien Boligbyggelags rolle i prosjektledelse. Utlysning og tilsagn gis normalt en gang årlig.

5. Skien Boligbyggelag fastsetter hvert år den økonomiske rammen for fondet, og avklarer eventuelt merbidrag fra Skien Boligbyggelag innen 1.11. hvert år.

6. Nedleggelse av fondet må vedtas av Skien Boligbyggelags generalforsamling som også må fatte vedtak vedrørende benyttelse av gjenstående midler i fondet. Skien Boligbyggelags styre kan for å ivareta formålene med fondet ved behov endre statuttene.

Vedtatt av Skien Boligbyggelags styre 10. desember 2014

5.000.000

Årlig disponeres avkastningen av en fondskapital på fem millioner kroner.

Spørsmål vedr. bo- og nærmiljøfondet kan rettes til vårt sentralbord på tlf. 35 50 4500 eller på e-post: firmapost@skien.bbl.no

Søknad

Vennligst fyll ut skjema nedenfor eller send søknad til Skien Boligbyggelag, Postboks 156, 3701 Skien. Merk søknad med «Bo- og nærmiljøfond».

  • Dra og slipp filer her, eller
    Godkjente filtyper: jpg, png, pdf, doc, rtf, docx.
    Tegninger, supplerende informasjon m.m. kan sendes med ved å laste disse opp her.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.