Personvern i Skien Boligbyggelag

Personvernerklæringen
Skien Boligbyggelag er eid av medlemmene. Vårt hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene.
Et medlemskap i SBBL kan være avgjørende for muligheten til å skaffe en bolig. Det kan dreie seg om rettigheter som er bygget opp gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene. Disse opplysningene registreres og samles i et særskilt medlemsregister.

Når du blir medlem i SBBL, oppgir du personopplysninger som registreres i medlemsregisteret. Personvernopplysningene behandles i henhold til lover og regelverk. De personopplysninger som oppgis av deg blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn og du skal være trygg på at dette skjer på en sikker måte.
Du vil alltid få beskjed når det skjer endringer i opplysningene vi har om deg i medlemsregisteret.
Våre medlemmer har også tilgang til et fordelsprogram for medlemmene via selskapet BBL Partner AS. SBBL har også andre samarbeidspartnere som gir gode tilbud og fordeler til medlemmene.
Samtykke som er nødvendig for behandling av personopplysninger i forbindelse med fordelsprogrammet, har du gitt ved å krysse av for ønsket kommunikasjonsform under «kommunikasjon» når du er innlogget på Min side medlemsfordeler. Du kan når som helst gå inn der og endre dine opplysninger.

Til eventuelle andre formål vil SBBL imidlertid basere behandlingen på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg.
Det er SBBL (ved adm. direktør) som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for medlemsregisteret og for vår behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret for behandlingen, administrasjon og forvaltning av medlemsregisteret samt administrasjon og utvikling av fordelsprogrammet, er imidlertid delegert til privatavdelingen.

Hvilke opplysninger registreres om deg?
Ved innmelding registrerer SBBL følgende personopplysninger i medlemsregisteret: navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, land, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og dato for innbetaling av andelskapital og medlemskontingent. Alle disse opplysningene oppgis av deg. Medlemsnummer tildeles og registreres av SBBL. Tidvis vil SBBL være pålagt å registrere gyldig legitimasjon som kan bekrefte kundens identitet.
Andre opplysninger kan du frivillig registrere dersom du velger å aktivere ditt medlemskort og ved bruk av vår medlems-app. Dette kan være opplysninger om dine interesser og måten du ønsker at SBBL skal kontakte deg på. Dersom du benytter muligheten til å spare opp bonus, må du også registrere et kontonummer som vi kan benytte for å utbetale bonusen til deg. Du kan når som helst endre disse opplysningene ved å logge inn på Min side medlemsfordeler på vår nettside skien.bbl.no
Det er frivillig å avgi personopplysninger til SBBL, men for å kunne administrere ditt medlemskap på en forsvarlig måte, må vi som et minimum registrere navn, fødselsdato, full adresse, innmeldt dato, medlemsnummer og dato for innbetaling av andelskapital og medlemskontingent. Ved behov vil SBBL også kunne innhente og registrere personopplysninger fra andre kilder, for eksempel kontaktinformasjon fra Folkeregisteret og opplysninger fra SBBL sine samarbeidspartnere i fordelsprogrammet.

Formål
Formålet med innsamlingen, registreringen og ulik behandling av personopplysninger, er primært å forvalte og følge opp medlemskapet ditt på en god måte. SBBL drifter, administrerer og vedlikeholder medlemsregisteret. Vi vil også utvikle og markedsføre fordelsprogrammet, herunder opplyse deg om de tilbud og fordeler som du til enhver tid kan oppnå gjennom fordelsprogrammet.
Behandlingen av personopplysninger som SBBL utfører innebærer blant annet:
– utstedelse av medlemskort
– forvaltning av medlemsrettigheter, herunder rettigheter knyttet til blant annet forkjøpsrett og ansiennitet, sikring av rettigheter og fordeler for medlemmene
– håndtering av andelskapitalen/kontingenter
– utsendelse av medlemsblad og nyhetsbrev
– gi informasjon om og markedsføre produkter, tjenester og fordeler fra SBBL og våre samarbeidspartnere

Når det gjelder informasjon om og markedsføring av produkter, tjenester og fordeler fra SBBL sine samarbeidspartnere i fordelsprogrammet, så skjer all utlevering og behandling av personopplysninger i tråd med lovgivningen og i samsvar med de formål som er beskrevet over. Rammene for utlevering til, og benyttelse av personopplysninger for tredjeparter fastsettes av SBBL. All behandling skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler. SBBL ønsker at du som medlem får tilgang til alle de tilbud og fordeler som medlemskapet innebærer og det kan i den forbindelse være hensiktsmessig at tredjeparter bistår SBBL med dette.
Dersom SBBL skal gi informasjon om, eller markedsføre produkter, tjenester eller andre fordeler ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmetoder for individuell kommunikasjon, herunder ved bruk av e-post og mobiltelefon, må du avgi et særskilt samtykke til dette. Dette gir du ved å krysse av for ønsket kommunikasjonsform under «kommunikasjon» når du er innlogget på Min side medlemsfordeler på vår nettside skien.bbl.no. Har du allerede avgitt slik samtykke kan du her selv endre dette.

Hvilken sikkerhet har SBBL rundt medlemsregisteret?
Våre behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig, kommer uberettigede i hende og slik at krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Hvem har tilgang til personopplysningene om deg?
Det er bare utvalgte medarbeidere i SBBL som har tilgang til medlemsregisteret. SBBL har gode rutiner for tilgangskontroll med medlemsregisteret og for hvordan personopplysningene skal behandles. Tilgangen er regulert gjennom adgangskontroll med passord.

Når slettes registrerte personopplysninger?
Alle registrerte personopplysninger om deg arkiveres i medlemsregisteret.
Dersom du melder deg ut av SBBL eller utelukkes, vil medlemskapet ditt deaktiveres. Alle personopplysninger, med unntak av navn, fødselsdato og din skriftlige utmelding vil bli slettet fra systemet. Grunnen til at vi tar vare på personopplysningene er at det kan oppstå tvist om medlemsrettigheter lenge etter at et medlem har meldt seg ut eller har sluttet å betale kontingent.

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål knyttet til medlemsregisteret, ønsker innsyn, reservere deg eller be om retting eller sletting, kan du kontakte privatavdelingen via firmapost@skien.bbl.no eller tlf. 35504500.