Skien er en boligvennlig storkommune

Rask saksbehandling for byggesaker, og en godt tilpasset boligreserve i forhold til etterspørsel, er noe av det som gjør Skien kommune til den niende mest boligvennlige storkommunen av alle. Sammenlignet med alle 119 kommuner, havner Skien midt på treet. Det viser NBBLs landsomfattende undersøkelse «Boligvennlighetskåringen», utviklet for NBBL av Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA).

– Vi har god erfaring med Skien kommune på mange områder. At de skårer bra på effektiv og forutsigbar saksbehandling stemmer også med vår virkelighetsoppfatning. Vi opplever Skien kommune som fremoverlent og er sitt ansvar bevisst med å ha tilgjengelige områder for boligbygging. Her vil jeg også gi honnør til politikerne for den rollen de tar slikt at boligutvikling er en politisk prioritert sak i Skien, sier Marianne Hegna, adm.dir. i Skien Boligbyggelag.

Kommuner som lykkes i kåringen, bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. I andre enden av skalaen havner kommuner med for få byggeklare tomter, høye gebyr og lang saksbehandlingstid.

Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren

– «Boligvennlighetskåringen» rangerer NBBL i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges nok boliger og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå. Ikke noe av dette er tilfeldigheter, men politikk som virker i den ene eller andre retningen. Lokalpolitikerne er de som sitter med nøkkelen til god boligpolitikk, sier Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Både pluss og minus for Skien

Årsaker som trekker Skien opp er i hovedsak

 • Bruker i gjennomsnitt 4.9 uker på saksbehandling for byggesaker med 12 ukers frist
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp er under landsgjennomsnitt
 • Forholdet mellom antall boenheter som er regulert til boligformål og befolkningsvekst
  plasserer Skien som nummer to av alle 119 analyserte kommuner
 • Boligprisene er rimeligere enn 91% av de andre kommunene (men bekymringsfullt raskt på vei opp, 14 % økning fra sist måling)

Eksempler på indikatorer som trekker Skien kommune ned på plasseringen:

 • Noe lang behandlingstid for private planforslag. Gjennomsnittlig tidsbruk er 859 dager fra oppstartsmøte til endelig vedtak i kommunestyret, en økning på 171 dager fra forrige måling
 • Andelen digitale byggesøknader er kun på 23%, og bidrar til å trekke Skien ned

Digital løsning som verktøy for politikere

– Det unike med NBBLs digitale boligvennlighetskåring er at politikerne får et verktøy til å jobbe målrettet med tilrettelegging og boligbygging. Det gir mulighet for å sette et viktig politisk tema på dagsorden i valgkampen. Og ikke minst – vise ved resultater at de kan gjøre noe med innbyggernes behov for boliger og gode boområder, avslutter Bård Folke Fredriksen.

Fakta

 • «NBBL Boligvennlighetskåringen» avdekker hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og rett boliger til befolkningen. Kommunene er den viktigste offentlige myndigheten for boligbygging.
 • Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser.
 • Analysen er basert på 2021 tall, og sammenlignes med 2020.
 • Digital løsning av kåringen kan brukes kostnadsfritt av alle, men man må kreditere NBBL som kilde. Du finner den her: https://boligvennlighet.nbbl.no/